Bezpečnostní list k hrnčířské glazuře RM 513

Autor: p. přispěvatel

Nestačí jen udělat své osobní zkoušky materiálů, ale je potřeba znát co možná nejvíce informací, cože to vlastně v dílně používáme a jak s tím máme nakládat….

Bezpečnostní list

Datum vydání: 03.05.2013 Kód produktu: R,Rm2

Glazura s.r.o.

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

Surové nebo vysokotavné glazury R a Rm

1.1 Identifikátor výrobku

R 015 91, R 030 94, R 058 03, R 067 91, R 189 91, R 359 00, R 623 03, R 877 00, Rm 175 91, Rm 469 94, Rm 513 94, Rm 514 94.
Jiné obchodní název výrobku

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
Použití látky nebo směsi Keramický průmysl

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Firma: Glazura s.r.o.

Místo: CZ Roudnice nad Labem
Telefon: +420413841254 Fax:+420416841323

e-mail: info@glazura.cz
Kontaktní osoba: Miroslav Fort Telefon:+420416841254

e-mail: info@glazura.cz
Internet: www.glazura.cz

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé +420416841254
situace: ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi Přípravek není zařazen jako nebezpečný ve smyslu směrnice 1999/45/ES.
2.2 Prvky označení

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi Keramická frita (CAS 65997-18-4 – EINECS 266-047-6) s příměsí dalších surovin a pigmentů

Chemická charakteristika Nebezpečné složky GHS klasifikace Obsah Číslo CAS Klasifikace Číslo REACH Indexové č.
Číslo ES Název 310-194-1 Kaolín <10 % 1332-58-7 Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci Vzhledem ke složení a typu látek obsažených ve výrobku, žádné zvláštní varování není nutné.

Všeobecné pokyny Číslo revize: 1,01 CS Datum revize: 01.10.2012 Surové nebo vysokotavné glazury R a Rm
Bezpečnostní list Datum vydání: 03.05.2013 Kód produktu: R,Rm2 Glazura s.r.o. podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Postižené přivést na čerstvý vzduch. Postižené uvést do klidové polohy a udržovat v teple. Při alergických příznacích, zejména v oblasti dýchaní, ihned přivolejte lékaře.
Při vdechnutí Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při styku s kůží Při kontaktu s očima okamžitě otevřenou oční štěrbinu vyplachovat 10-15 minut tekoucí vodou. Při výskytu potíží nebo stálých potížích vyhledejte očního lékaře. Při zasažení očí Nevyvolávat zvracení. Důkladně vypláchnout ústa vodou. Poradit se s lékařem. Při požití

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva Produkt je nehořlavý. Vhodná hasiva

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku Použijte osobní ochrannou výstroj. Zabránit vzniku prachu.
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Zachytit mechanicky a ve vhodných nádobách provést likvidaci.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení Zabránit vzniku prachu. Použijte osobní ochrannou výstroj.

Opatření pro bezpečné zacházení
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí Balení dobře uzavřít a skladovat v suchu. Chránit před znečištěním a vlhkostí.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby Skladujte jen v originálním balení. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Pokyny ke společnému skladování
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry Mezní hodnoty Číslo CAS Látka ppm mg/m3 vlá/cm3 Kategorie Druh ostatní křemičitany (s výjimkou azbestu) – PEL respirabilní frakce (Fr) – 2,0 – – NPK-P Dodržujte pracovní regulační expozičních limitů u všech typů polétavého prachu (např. celkový prach, jemný prach, dýchatelný krystalický křemenný prach). Jiné údaje o limitních hodnotách
8.2 Omezování expozice Číslo revize: 1,01 CS Datum revize: 01.10.2012

Surové nebo vysokotavné glazury R a Rm Bezpečnostní list Datum vydání: 03.05.2013 Kód produktu: R,Rm2
Glazura s.r.o. podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Na pracovišti nejíst, nepít, nekouřit, nešňupat.
Hygienická opatření Jestliže není větrání nebo odsávání technicky možné nebo je nedostatečné, musí být nasazena ochrana dýchání. Třída filtru pro ochranu dýchání se bezpodmínečně musí přizpůsobit nejvyšší koncentraci škodlivin (plynu/parám/aerosolu/částic), jež mohou vznikat při zacházení s produktem. Při překročení koncentrace musí být použito izolační zařízení!

Ochrana dýchacích orgánů
Jednorázové rukavice. Ochrana rukou Ochranné brýle proti prachu. Ochrana očí Ochranný oděv. Ochrana kůže bílý Skupenství: Prášek Barva:

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti Zápach: bez zápachu Metoda Informace o změnách fyzikálního stavu Bod tání/rozmezí bodu tání: >500 °C Hustota: >2 g/cm3 ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita Nereaktivní
10.2 Chemická stabilita Stabilní za doporučených podmínek pro manipulaci a skladování

ODDÍL 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o toxikologických účincích Bez lidských toxikologických dat Akutní toxicita Častý a trvalý kontakt s pokožkou může vést k jejímu podráždění. Dráždění a leptání
ODDÍL 12: Ekologické informace Podle kritérií ES-zatříděné a označené “nebezpečné pro životní prostředí “ (93/21/EHS) není látka/produkt označen jako nebezpečný pro životní prostředí.

12.1 Toxicita ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad 101212 ODPAD Z TEPELNÝCH PROCESŮ; Odpad z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv; Odpad z glazování neuvedený pod položkou 10 12 11 Číslo revize: 1,01 CS Datum revize: 01.10.2012

Surové nebo vysokotavné glazury R a Rm Bezpečnostní list Datum vydání: 03.05.2013 Kód produktu: R,Rm2
Glazura s.r.o. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky

ODPAD Z TEPELNÝCH PROCESŮ; Odpad z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv; Odpad z glazování neuvedený pod položkou 10 12 11 101212
ODDÍL 14: Informace pro přepravu Pozemní přeprava (ADR/RID) Žádné nebezpečné zboží ve smyslu dopravních předpisů. Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)

ODDÍL 15: Informace o předpisech 15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Informace o předpisech EU Další pokyny Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu byly sepsány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů a navazujících vyhlášek. Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí
ODDÍL 16: Další informace Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr. Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály, Příjemce našich výrobků musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení.

Jiné údaje (Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.) Číslo revize: 1,01 CS Datum revize: 01.10.2012

Napsat komentář

fourteen − 7 =

×
×

Košík