Keramika určená pro styk s potravinami

Keramika

Keramika určená pro styk s potravinami musí splňovat požadavky přímo závazného předpisu Evropských společenství – Nařízení Evropského Parlamentu a Rady 1935/2004, jímž se stanovují požadavky na materiály a předměty určené pro styk s potravinami. Dále hygienické požadavky stanovené zákonem č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, dále požadavky a limity stanovené v jeho právním prováděcím předpise, vyhlášce č.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve znění její novely vyhlášky .186/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č.38/2001 Sb.

Obecně:
Keramické výrobky určené pro styk s potravinami musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní praxí tak, aby za normálních nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin nebo pokrmů v množství, která by mohla ohrozit lidské zdraví, způsobit nepřijatelnou změnu ve složení potravin nebo zhoršit (ovlivnit) organoleptické vlastnosti potravin.
Keramika určená pro styk s potravinami musí splňovat hygienické požadavky a limity stanovené ve vyhlášce č.38/2001 Sb. a podle povahy výrobku i ustanovení určená k ochraně lidského zdraví před riziky, která by mohla vyplývat z orálního kontaktu s výrobky.
Povrchy, povlaky, případně dekory výrobků musí být bez porušení, odolné proti praskání, odlamování, odprýskávání a otěru. Musí mít funkční a mechanické vlastnosti odpovídající předpokládanému použití. V případě, že jsou určeny pro použití za horka nebo i jako varné nebo pečící nádoby musí odolávat doporučené teplotě podle způsobu použití a i působení potravin. U hrnečků, talířů či jiných nádob nesmí vlivem vyšší teploty docházet k popraskání glazury a k tvorbě prasklin, do nichž by mohly zatékat zbytky nápojů či potravin nebo by mohlo docházet k vyluhování nežádoucích látek z keramického podkladu (hlíny). U pečících nádob nesmí docházet k průsaku tuků a olejů přes glazuru.
Výrobky z keramiky určené pro styk s potravinami musí být s ohledem na jejich použití vyrobeny tak, aby umožňovaly řádné čištění a aby po celou dobu své životnosti odolávaly čistícím, příp. dezinfekčním prostředkům a postupům.
Keramické výrobky určené pro styk s potravinami při uvádění na trh musí být označeny v souladu s Nařízením EP a Rady č.1935/2004, článku 15.
Výrobky, které jsou určené pro styk s potravinami a ještě nejsou s potravinami ve styku musí být označeny:
slovně “ pro styk s potravinami„, nebo
konkrétním označením jejich použití – čajová souprava, kávová souprava, konvička na čaj, lékovka, džbán na pivo, tác na pečivo apod.
symbolem znázorněným v příloze č.II, Nařízení nebo vyhlášce č.38/2001
Sb., příloha č.2
Pokud nebude výrobek určen pro styk s potravinami a spotřebitel by mohl použití keramického výrobku zaměnit a použít pro styk s potravinami, musí být výrobek označen “určeno pouze pro dekoraci„ (tácy, misky pokud jsou určeny pouze jako dekorativní účely musí být řádně odlišeny od výrobků určených pro styk s potravinami). Toto třeba neplatí pro vázy na květiny, kde je způsob použití jasný.
Dále musí být výrobky určené pro styk s potravinami označeny:
jménem nebo obchodním jménem a v obou případech adresou nebo sídlem výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za jejich uvádění na trh
odpovídajícím označením nebo identifikací, která umožní sledovatelnost materiálu nebo předmětu na trhu (výrobní číslo, katalogové číslo, číslo šarže, apod.)
a pokud je to nezbytné, konkrétními pokyny, které mají být dodržovány při jejich bezpečném a vhodném užívání.
Z ^ ` “ (R) ° -daje musí být uvedeny tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné a nesmazatelné.
a) Ve fázi maloobchodního prodeje tj.jde-li o prodej výrobku spotřebiteli) se výše požadované údaje uvádějí na :
na výrobku nebo jeho obalu určeném pro spotřebitele, nebo na štítku či etiketě připevněné k výrobku nebo k jeho obalu, nebo na štítku, umístěném v bezprostřední blízkosti výrobku tak, aby je spotřebitel zřetelně viděl. U informací týkajících se jména nebo obchodního jména a v obou případech adresy nebo sídla výrobce, zpracovatele nebo prodejce odpovědného za uvádění na trh v rámci Spole enství však tato možnost přichází v úvahu pouze tehdy, pokud nemohou být informace nebo štítek s nimi z technických důvodů připevněny k materiálům nebo předmětům ve výrobě či ve fázi uvádění na trh.
V případě keramických předmětů lze však bez technických problémů provést označení pomocí štítků, nálepek přímo na výrobcích či jejich obalech.
b) ve fázi uvádění na trh, pokud nejde o prodej maloobchodní tj. mimo prodej výrobku spotřebiteli se výše uvedené informace uvádějí:
na připojených dokladech či doprovodné dokumentaci, nebo na štítcích, etiketách nebo na obalech nebo na samotných výrobcích.
K výrobkům určeným pro styk s potravinami na všech úrovních obchodní innosti s těmito výrobky, mimo prodej výrobku spotřebiteli, musí být přiloženo písemné prohlášení potvrzující, že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené Nařízením EP a Rady 1935/2004, zákonem 258/2000 Sb., a vyhláškou č. 38/2001 Sb.
Dozorovému orgánu (OOVZ) musí být při realizaci státního zdravotního dozoru předkládány následující materiály:
Zkušební protokol s výsledky migračních zkoušek pro olovo a kadmium jednotlivých typů keramických výrobků (hotových keramických předmětů )
do 4 %kyseliny octové, včetně ústního okraje, pokud není použita na ústní okraj tj. 2 cm od horního okraje, zcela identická glazura jako uvnitř keramického výrobku..
Pokud výrobce vyrábí z identických materiálů (hlíny, glazury apod) různé druhy výrobků, čajové, kávové soupravy, jídelní soupravy, atd. ke zkouškám se dávají pouze výrobky, které zastupují vyráběný sortiment tj . pokud je používán pouze jeden typ hlíny a jedna vnitřní glazura (i na ústní okraj výrobků) – dává se zkoušek 1 typ vzorku o cca 5 ks
Protokol o senzorické analýze výrobků
Protokoly platí pokud se nezmění technologie výroby nebo použité vstupní suroviny, výsledky by měly být podle správné výrobní praxe ověřovány.
Písemný materiál dokladující zavedení a dodržení správné výrobní praxe při výrobě keramiky :
Obsah:
seznam všech vstupních surovin, včetně adres dodavatelů (hlíny, glazury, barvítka apod.), kontrola jejich kvality popis technologie výroby, zejména podmínky rozhodné pro výrobu bezpe ného výrobku (předvýpal, glazování, doba a teplota výpalu, atd)
nastavení režimu testování hygienických požadavků ( např. laboratorní zkoušky 1x za 2 – 3 roky – podle výsledku předchozích zkoušek)
Písemné prohlášení dodávané všem odběratelům k jednotlivým výrobkům
Značení jednotlivých výrobků v souladu s požadavky Nařízení EP a Rady .1935/2004.
) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Napsat komentář

1 − one =

×
×

Košík